Har du set hvor smart det kan være?

Microsoft Office, Word skabeloner, Excel regnearkSmart Office Word skabelon system

SmartOffice - WordUsingExcel

Word tager fat i Excel / starter Excel. Her behandles den aktive workbook eller åbnes en ny.Eksempel 1

Option Explicit
'Flemming Vadet, februar 2004, fv@smartoffice.dk
'******************************************
'*** Reference to            ***
'*** Microsoft Excel 10.0 Object Libery ***
'******************************************

Sub BenytExcel()
'Definerer variabler til Excel-standard objecter
 Dim xlApp As Excel.Application
 Dim xlWrk As Excel.Workbook
 Dim xlSht As Excel.Worksheet
 Dim ExcelStartet As Boolean
  On Error GoTo ShitHappens
 
 'Benytter Excel hvis Excel er startet ellers fejlkode 429
 Set xlApp = GetObject(, "Excel.Application")
 'xlApp.Visible = True
 If Not (xlApp.Workbooks.Count = 0) Then
  Set xlWrk = xlApp.ActiveWorkbook
 Else
  Set xlWrk = xlApp.Worksbooks.Add
 End If

 Set xlSht = xlWrk.Worksheets(1)
 With xlSht
  .Range("A1").Value = 5
  .Range("A2").Value = 12
  .Range("A3").Formula = "=sum(A1:A2)"
  MsgBox .Range("A3").Value
 End With

 ' Underlader at vise 'Gem Ja/Nej eller Lukker'
 xlApp.DisplayAlerts = False 'eller xlWrk.Close False
 ' Lukker programmet hvis Excel er blevet åbnet af denne makro
 If ExcelStartet = True Then
  xlApp.Quit
 End If

 Exit Sub
ShitHappens:
 Select Case Err.Number
  Case 429
   'Hvis Excel ikke er startet
   Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
   'Til styring af om vi har startet Excel op eller Ej
   ExcelStartet = True
   'Fortsætter programmet fra næste linie.
   Resume Next
  Case Else
   Err.Raise Err.Number
 End Select

End Sub


Download eksempel

   

Smart Office Freeware Smart Data Management
Compare 2 Columns
Excel Super- Subscript
Teachers Excel Tools
         
Smart Office - Word og Excel specialist