Har du set hvor smart det kan være?

Microsoft Office, Word skabeloner, Excel regnearkSmart Office Word skabelon system

SmartOffice - ExcelUsingWord

Excel tager fat i Word / starter Word. Her åbnes et eksisterende dokument (sFileToOpen). Det kunne også være opstart af et nyt dokument og indsættelse af data fra Excel.Eksempel 1

Option Explicit
'Flemming Vadet, August 2001, fv@smartoffice.dk
'Ref.: Microsoft Word 9.0 Object Library

Public gwdApp As Word.Application
Public gwdDoc As Word.Document

Sub OpenNewWordDocument()
  Dim sFileToOpen As String
  Dim bWordStartedByMe As Boolean
  
  bWordStartedByMe = False
  sFileToOpen = "C:\Dokumenter\Test.doc"
  Application.ScreenUpdating = False
  
  On Error GoTo ShitHappens
  
  ' Bruger Word hvis Word er åben ellers fejl
  Set gwdApp = GetObject(, "Word.Application")
  gwdApp.Visible = True
  gwdApp.Activate
  
  ' Tilføj din egen kode her - hvad skal der ske ?
  ' f.eks. åben et eksisterende dokument
  Set gwdDoc = gwdApp.Documents.Open(FileName:=sFileToOpen)
  ' eller start et nyt dokument
  Set gwdDoc = gwdApp.Documents.Add

  ' Noget mere kode....!!!
  
  
  ' Luk word - her uden at gemme ændringer.
  If bWordStartedByMe Then
    gwdApp.Quit SaveChanges:=False
  Else
    gwdDoc.Close SaveChanges:=False
  End If
  
  GoTo ClearUp
  
ShitHappens:
  Select Case Err.Number
    Case 429
      ' Hvis Word ikke er startet
      Set gwdApp = CreateObject("Word.Application")
      bWordStartedByMe = True
      Resume Next
    Case Else
      Err.Clear
  End Select

ClearUp:
  Set gwdDoc = Nothing
  Set gwdApp = Nothing
End Sub


Download eksempel

   

Smart Office Freeware Smart Data Management
Compare 2 Columns
Excel Super- Subscript
Teachers Excel Tools
         
Smart Office - Word og Excel specialist